اسلایدر - آرشیو

برگزاری جلسه تسویه حساب حق نظارت دانشگاه

برگزاری جلسه تسویه حساب حق نظارت دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحداستانی هرمزگان (جلسه تسویه حساب حق نظارت دانشگاه) باحضورروساومسئول مالی مراکز درتاریخ های 27و28دیماه به میزبانی واحداستانی برگزار گردید ومقررشد مراکز مربوط حداکثر تا 15بهمن ماه نسبت به تسویه بدهی وارائه گزارش آن به واحد استانی اقدام نمایند

ادامه مطلب