اداره دانش آموختگان

کارشناس اداره دانش آموختگان

 

نام: مجید
نام خانوادگی: ترکمانی
رشته: تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری
مقطع: کارشناسی
تلفن: 07633678705-6 داخلی 119

شرح وظایف:
صدور تاییدیه تحصیلی و گواهینامه موقت و دانشنامه