اداره فرهنگی و دانشجویی

کارشناس مسئول اداره امور فرهنگی و دانشجویی

نام: حسین
نام خانوادگی: کهورنژاد حاجی عباسی
رشته: جامعه شناسی
گرایش: جامعه شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
تلفن: 07633678705-6 داخلی 109