رئیس

نام: مهدی
نام خانوادگی: میرزاده کوهشاهی
مرتبه: استادیار
رشته: جغرافیای انسانی
گرایش: جغرافیای سیاسی-ژئوپلیتیک
رایانامه: mahdi.mirzade@hormozgan.ac.ir
تلفن: 07633678700-1