اداره حراست

رئیس اداره حراست

نام: یوسف
نام خانوادگی: جلالی
رشته: مدیریت بازرگانی
گرایش: مدیریت استراتژیک
مقطع: کارشناسی ارشد
تلفن: 07633678705-6 داخلی 107