پرسش‌های متداول - خدمات آموزشی و دانش آموختگان


آیا مرتبط بودن نوع دیپلم و رشته قبولی الزامی است؟  

اولویت پذیرش در هر رشته با دیپلم های مرتبط می باشد، لیکن دارندگان سایر دیپلم ها نیز مجاز به انتخاب این رشته ها می باشند. بدیهی است اولویت پذیرش آن ها پس از دیپلم های مرتبط می باشد.