اداره پژوهش و فناوری

رئیس اداره پژوهش و فناوری

نام: سلمان
نام خانوادگی: کمالی زاده
رشته: مهندسی کامپیوتر
گرایش: نرم افزار
مقطع: کارشناسی ارشد
رایانامه: skamalizadeh@gmail.com
تلفن: 07633678705-6 داخلی 110

شرح وظایف:
حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری