اداره خدمات آموزشی

کارشناس مسئول اداره خدمات آموزشی

 

نام: مهدی
نام خانوادگی: حیدری نیا
رشته: مدیریت
گرایش: امور فرهنگی
مقطع: کارشناسی
تلفن: 07633678705-6 داخلی 115

شرح وظایف:
صدور تاییدیه تحصیلی و گواهینامه موقت و دانشنامه