ارتباط با رئیس دانشگاه

دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی

رایانامه:mahdi.mirzade@hormozgan.ac.ir

تلفن: 07633678700 الی1