ارتباط با رئیس دانشگاه

دکتر محمود صباحی زاده

رایانامه: mahmoudsabahi@yahoo.com

تلفن: 07633678700 الی1