اداره نظارت و ارزیابی

رئیس اداره نظارت و ارزیابی

نام: نادر
نام خانوادگی: علی حسینی زاده مینابی
رشته: مهندسی مواد
گرایش: مهندسی مواد
مقطع: کارشناسی ارشد
تلفن: 07633678705-6 داخلی 105