اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی

رئیس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی

نام: فاطمه
نام خانوادگی: رضوانی
رشته: تحقیقات آموزشی
مقطع: کارشناسی ارشد
تلفن: 07633678705-6 داخلی 117

 

شرح وظایف:

1-تشکیل کمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی استان

2-تشکیل کمیته استانی آموزش های کوتاه مدت

3-تشکیل کمیته هماهنگی گسترش آموزش های علمی کاربردی

4- پیگیری درخواست منتقاضیان جدید تاسیس مرکز علمی کاربردی

5- پیگیری تقاضای برگزاری دوره های کوتاه مدت

6- مدیریت عرضه و تقاضای آموزش های علمی کاربردی

7- جمع آوری اطلاعات مشاغل در استان و بروز رسانی آمارهای مربوطه در بحث آمایش سرزمینی

8-هدایت و ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی به سازمان ها و دستگاه های اجرایی و نهادهای متقاضی تدوین برنامه درسی

 

فرم ها و دستورالعملهای برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی:

دستورالعمل اجرایی دوره های آموزش عالی کوتاه مدت علمی کاربردی

دستورالعمل تغییر فضای مرکز آموزش علمی کاربردی

شیوه نامه تکمیل فرم برنامه درسی تک پودمان

نحوه اقدامات تبلیغی و ترویجی مجاز در دوره های آموزش عالی کوتاه مدت علمی کاربردی

فرم خام تک پودمان-استان

فرم خام تک درس-استان

قرارداد همکاری در اجرای دوره آموزش عالی کوتاه مدت علمی کاربردی