معاونت اجرایی

معاون اجرایی

نام: آفاق
نام خانوادگی: دولت آبادی تکابی
رشته: حسابداری
گرایش: حسابداری
مقطع: کارشناسی ارشد
رایانامه: a.dolatabadi2015@gmail.com
تلفن: 07633678705-6 داخلی 102