معاونت آموزش و پژوهش

معاون علمی

 

نام: ندا
نام خانوادگی: قاسمی
رشته: مهندسی منابع طبیعی
گرایش: تکثیر و پرورش آبزیان
مقطع: کارشناسی ارشد
تلفن: 07633678705-6 داخلی 114