مسئول دفتر و روابط عمومی

نام: حمیده
نام خانوادگی: کریمی زاده
رشته: مشاوره
گرایش: مشاوره
مقطع: کارشناسی ارشد
تلفن: 07633678700-1