جلسه شورای اداری واحد استان هرمزگان

۲۳ تیر ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۲۲۲۹ اسلایدر اخبار
جلسه شورای اداری واحد استان هرمزگان
جلسه شورای اداری واحد استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان هرمزگان

در تاریخ 1395/04/22جلسه شورای اداری با حضور ریئس واحد استانی و کلیه همکاران واحد استانی راس ساعت 15:30 بعد از ظهربرگزار گردید. ابتدا ریاست محترم واحد استانی در مورد امور اداری واحد استانی و هدفگذاری و برنامه ریزی و فعال شدن کمیته های واحد استانی توضیحاتی را ارائه نمودند و پس از تبادل نظر کارکنان واحد استانی موارد ذیل به تصویب رسید .


1-    راه اندازی سیستم مدیریت اداری ثبت مرخصی ها و ماموریتها از 1/5/1395 و آموزش به کارکنان واحد استانی


2-    فعال نمودن کلیه کمیته های واحد استانی (نظارت،گسترش و شوراهای تخصصی فرهنگی و دانشجویی ،کارگروههای علمی مدرسان و مصاحبه و ...)

3-    برگزاری گردهمایی روسای مراکز تا قبل از مهرماه 1395

اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی جهت ایجاد شورونشاط در کارکنان واحد استانی ، مراکز و دانشجویاننظر شما :