اداره امور مدرسان

کارشناس مسئول جذب و امور مدرسان

نام: اسلام
نام خانوادگی: کرمی
رشته: تحقیقات آموزشی
گرایش: تحقیقات آموزشی
مقطع: کارشناسی ارشد
تلفن: 07633678705-6 داخلی 107


شرح وظایف:

 • انجام فرایند نیاز سنجی ، برگزاری فراخوان و انجام فرایند جذب مدرسان
 • برگزاری کارگاه های توانمندی مدرسان در خصوص مهارت های تدریس (عمومی ، پایه ، پیشرفته )
 • پیگیری شکایات مطروحه از طرف مدرسان ، دانشجویان و مراکز آموزشی
 • نظارت بر عملکرد مدرسین (مطابقت دروس مدرسان با رشته تحصیلی ، بکار گیری مدرسان دارای مجوز)
 • انجام امور جذب روسای مراکز
 • تشکیل جلسات هیات اجرایی معین جذب اعضای هیات علمی و مدرسین استان فارس و پیگیری مصوبات جلسات
 • همکاری با هیات اجرای جذب دانشگاه
 • بازدید از مراکز آموزشی جهت بررسی عملکرد مدرسین ، پرونده ، نحوه انعقاد قرارداد و پرداخت حق التدریس

 

شرح وظایف هیات های اجرایی جذب معین استان هرمزگان:

 • پیگیری و اجرای سیاست ها و مقررات ابلاغی هیات اجرایی جذب دانشگاه و همکاری و تعامل مستمر در حسن انجام وظایف محوله
 • اتخاذ ساز و کار واحد در مراکز آموزشی استان جهت ایجاد انسجام وحدت رویه و پاسخگویی در راستای ماموریت های محوله
 • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه در راستای نیازسنجی و نظارت بر حسن انجام فرآیند بکارگیری مدرسین حق التدریس آموزشی و خبره و تجربی
 • پیشنهاد تقویم آموزشی فرآیند سالانه جذب به رییس هیات اجرایی جذب دانشگاه طبق برنامه ابلاغی
 • بررسی، ارزیابی و صدور رای پرونده صلاحیت علمی-مهارتی و عمومی متقاضیان تدریس در چارچوب دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی و ارسال نتایج به هیات اجرایی جذب دانشگاه با رعایت جدول زمانبندی
 • تعیین و تایید اعضای کارگروههای بررسی توانایی علمی/مهارتی
 • رسیدگی به شکایات و اعتراضات متقاضیان تدریس
 • بررسی و رسیدگی به تخلف مدرس و یا مدرسین گزارش شده از طرف مراکز آموزشی
 • بررسی پرونده صلاحیت عمومی (استعلام، تحقیق، مصاحبه و ارزیابی) روسا، اعضای هیات موسس و هیات امنای مراکز آموزشی در چارچوب آیین نامه، دستورالعمل و ضوابط ابلاغی و ارسال به هیات اجرایی جذب دانشگاه جهت صدور رای نهایی
 • ارایه گزارش عملکرد سالیانه و نوبه ای به هیات اجرایی جذب دانشگاه
 • برگزاری دوره های دانش افزایی در قالب دوره های تربیت مدرس عمومی، پایه و پیشرفته
 • پیگیری و اجرای سایر موارد ابلاغی هیات اجرایی جذب دانشگاه و رییس هیات اجرایی معین جذب استان هرمزگان

ترکیب هیات اجرایی جذب معین واحد استان هرمزگان :

اعضای هیات اجرایی معین جذب واحد استان متشکل از دو عضو حقیقی و 3 الی 5 نفر عضو حقیقی است که با هدف اجرای وظایف تعیین شده مطابق با ضوابط و مقررات با ترکیب ذیل تشکیل گردیده است

 1. رییس واحد استانی (رییس هیات و عضو حقوقی)
 2. رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان
 3. سه تا پنج نفر عضو هیات علمی دانشگاه و یا از سایر موسسات (عضو حقیقی)

 

آئین‌نامه‌، بخش‌نامه و دستورالعمل‌ها

آئین نامه‌ها :

دستورالعمل‌ها :

بخش‌نامه‌ها :