اخبار

نشست صمیمی دکتر بدری معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان

نشست صمیمی دکتر بدری معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان

نشست صمیمی دکتر بدری معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان