اخبار - آرشیو

کارگاه آموزشی ارزیابی سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در دانشگاه جامع استان هرمزگان برگزار شد

کارگاه آموزشی ارزیابی سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در دانشگاه جامع استان هرمزگان برگزار شد

بمنظور اجرایی نمودن مصوبات و بخشنامه های ابلاغی هیأت رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی، کارگاه آموزشی ارزیابی سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان برگزار شد.