اخبار - آرشیو

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در پیامی سالگرد حماسه ۱۶ آذر  را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور به خصوص دانشجویان تبریک گفت.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در پیامی سالگرد حماسه ۱۶ آذر را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور به خصوص دانشجویان تبریک گفت.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در پیامی سالگرد حماسه ۱۶ آذر را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور به خصوص دانشجویان تبریک گفت.