اخبار - آرشیو

بازدید ریئس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان از ساختمان درحال احداث مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر خلیج فارس هرمزگان

بازدید ریئس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان از ساختمان درحال احداث مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر خلیج فارس هرمزگان

بازدید ریئس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان از ساختمان درحال احداث مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر خلیج فارس هرمزگان